Nakamura and Kondo:
Waste Input-Output Analysis

Springer 2009

exit